Social hållbarhet är ett brett koncept som omfattar många aspekter av samhället och dess långsiktiga välbefinnande. Folkhälsomyndigheten har definierat social hållbarhet som ett jämställt och jämlikt samhälle lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet är ett koncept som fokuserar på att säkerställa välfärd och rättvisa inom nuvarande och framtida generationer. Det innebär att sträva mot en rättvis fördelning av resurser, möjligheter och förmåner i samhället, samt att skydda och utveckla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det handlar också om att skapa ett inkluderande samhälle där alla individer, oavsett bakgrund eller omständigheter, har möjlighet att bidra till och dra nytta av ekonomisk och social utveckling.

För att uppnå social hållbarhet är det viktigt att uppmärksamma och arbeta för att övervinna sociala utmaningar som fattigdom, ojämlikhet, diskriminering, och social utslagning. Detta kräver samverkan mellan flera sektorer i samhället t.ex. regeringar, företag, civilsamhället och lokalbefolkningen. Det handlar också om att bygga starka och motståndskraftiga samhällen som kan hantera sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar och kriser, samt försäkra sig om att utvecklingen sker på ett sätt som är rättvist för alla.

Social Hallbarhet

Vad krävs för att uppnå social hållbarhet?

Social hållbarhet kräver en inkluderande och rättvis samhällsstruktur där individernas grundläggande behov och rättigheter tillgodoses, samtidigt som man jobbar för jämlikhet och jämställdhet i alla samhällsskikt. Det innebär att man aktivt arbetar för att minska sociala klyftor, främjar tillgång till utbildning och hälsovård, och säkerställer delaktighet och representation för alla samhällsgrupper.

Det är också viktigt att stärka lokalsamhällen och att beakta kulturell mångfald och social integration. Genom att främja social hållbarhet kan samhällen utvecklas på ett sätt som är rättvist, inkluderande och hållbart för framtida generationer.

Exempel på social hållbarhet

Social hållbarhet är väldigt brett, men här nedan kommer två konkreta exempel på vad social hållbarhet är.

1.      Inkluderande utbildningssystem

Ett utbildningssystem som är tillgängligt och anpassat för alla individer, oavsett bakgrund, ekonomisk status, kön, etnicitet eller funktionsvariationer, bidrar till social hållbarhet. För att uppnå detta behövs investeringar i skolor, läroplaner som speglar en mångfald av perspektiv och erfarenheter, samt tillgång till högre utbildning och yrkesutbildning för alla. Ett utbildningssystem där alla är inkluderade minskar ojämlikheten i samhället.

2.      Jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen

Att främja jämställdhet och mångfald inom alla yrkesgrupper och på alla nivåer i arbetslivet är en annan viktig aspekt av social hållbarhet. För att uppnå detta behöver samhället skapa en arbetsmiljö där människor från olika bakgrunder, med olika erfarenheter och identiteter, känner sig välkomna och värderade. Det innebär också att säkerställa lika möjligheter och rättigheter, inklusive lika lön för lika arbete, karriärmöjligheter, och möjlighet att nå ledande positioner. En arbetsplats som uppmuntrar mångfald och inkludering bidrar till ett mer innovativt, kreativt och produktivt samhälle.