Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa stabila och hälsosamma ekonomier som kan upprätthålla tillväxt och utveckling utan att skada miljön eller samhället, vidare innebär det att ekonomiska aktiviteter och utveckling ska ske på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vad är ekonomisk hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet är en princip som fokuserar på att skapa långsiktigt ekonomiskt värde samtidigt som man beaktar miljömässiga och sociala aspekter. Det betyder att resurser används effektivt och att ekonomisk tillväxt sker utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I praktiken innebär det en balans mellan tillväxt, miljöhänsyn och social rättvisa.

För att uppnå ekonomisk hållbarhet måste företag och samhällen maximera sina ekonomiska resurser genom att investera i långsiktiga strategier som minimerar avfall och föroreningar, främjar innovation och effektivitet, och skapar arbetsmöjligheter som är både ekonomiskt och socialt hållbara.

Ur ett bredare perspektiv omfattar ekonomisk hållbarhet också frågor om rättvis ekonomisk fördelning och inkluderande tillväxt. Det handlar om att skapa system som är rättvisa och tillgängliga för alla, där frukterna av ekonomin fördelas på ett sätt som bidrar till social stabilitet och minskar klyftor i samhället. Ekonomisk hållbarhet handlar därför inte bara om miljö och ekonomi, utan även om social rättvisa och att bygga en värld där alla har möjlighet att blomstra.

Afrikansk Marknad

Varför är ekonomisk hållbarhet viktigt för samhället?

Ekonomisk hållbarhet är viktigt för samhällets välbefinnande och framtid, eftersom det bidrar till att skapa en stabil och robust ekonomi som kan stå emot framtida utmaningar. Med ekonomisk hållbarhet kan samhällen säkerställa att resurser förvaltas effektivt, vilket minskar risken för kriser och stärker den långsiktiga stabiliteten. Detta innebär inte bara att tillhandahålla och stödja hållbara jobb och företag, utan också att säkerställa rättvis tillgång till ekonomiska möjligheter.

En hållbar ekonomisk modell är också grundläggande för att finansiera offentliga tjänster som t.ex. utbildning, hälsovård och infrastruktur, vilka är nödvändiga för att upprätthålla en hög livskvalitet för samhällets medborgare.

Ekonomisk hållbarhet är också en grund för att uppnå miljömässig och social hållbarhet. Ett ekonomiskt system som tar hänsyn till miljöpåverkan och sociala aspekter främjar en balanserad tillväxt som inte bara är inriktad på ekonomiska vinster, utan också på att bevara miljön för framtida generationer och främja social välfärd.

Exempel på ekonomisk hållbarhet

Som koncept innefattar ekonomisk hållbarhet system och verksamheter som är ekonomiskt livskraftiga på lång sikt, samtidigt som de bidrar till samhället och miljön. Här nedan finns två exempel på ekonomisk hållbarhet.

Hållbara investeringar

Med hållbara investeringar innefattas satsningar i företag och projekt som inte bara är lönsamma utan också tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter. Till exempel, investeringar i förnybar energi som sol- och vindkraft, vilka förutom ekonomisk avkastning också bidrar till att minska koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringarna.

Socialt ansvarsfulla företag

Företag som aktivt arbetar med socialt ansvar (Corporate Social Responsibility) strävar efter att vara lönsamma samtidigt som de också bidrar till samhället och miljön. De kan till exempel sträva efter rättvis handel, ha arbetsplatser med bra arbetsförhållanden, samtidigt som man minskar sitt ekologiska fotavtryck. Ett sådant ansvarstagande kan leda till en mer hållbar affärsmodell som gynnar både företaget och samhället i stort.